Kodex etiky společnosti MAXBROKERS, s.r.o. - pojišťovací makléř, agent

Naše společnost prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska aktuální nabídky pojistného trhu. Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených zásad:


A. Obecné zásady chování

* jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta
* respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách
* veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
* dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii
* disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta


B. Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků

* důstojně reprezentují svoji firmu jako pojišťovací makléř, PPZ (podřízený pojišťovací zprostředkovatel)
* vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
* dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru nebo ukončení smlouvy o obchodním zastoupení
* nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů
* v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.


C. Zásady chování pojišťovacího makléře, PPZ ve vztazích ke klientům

* dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
* poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
* neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
* v závislosti na obsahu smlouvy s klientem je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
* musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
* nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.


D. Zásady chování pojišťovacího makléře, PPZ ve vztazích k pojišťovnám

* není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli
* má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
* při uskutečnění obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
* s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o obchodním zastoupení.


E. Uplatňování Kodexu etiky a jeho porušení

Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti MAXBROKERS, s.r.o. se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu. Při porušení některého z ustanovení tohoto Kodexu bude ze strany společnosti neprodleně přijato nápravné opatření v podobě výtky nebo ukončení spolupráce.

 

V Ostravě dne 28.12.2015