Využijte náš kontaktní formulář a my Vám zavoláme.

Cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami vzniklými jeho poškozením nebo zničením.

Co je možné pojistit

 • budovy, stavby, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních součástí a příslušenství staveb)
 • věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
 • věci cizí, v užívaní a převzaté (leasing, pronájem,věci převzaté do opravy apod.)
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary,rozpracovaná výroba)
 • nedokončené investice
 • peníze a cennosti (kolky, známky, telefonní karty,stravenky apod.)
 • písemnosti a nosiče dat
 • vystavené exponáty a prototypy
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • náklady na vyklizení a zbouráni, zachraňovací náklady
 • věci zaměstnanců

Základní pojištění majetku

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • živelná rizika — záplava, povodeň, zemětřesení
 • ostatní živelní nebezpečí — vichřice, krupobití,tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy,pád a zřícení skal, naraz dopravního prostředku, únik vody z vodovodních a technických zařízení (včetně úniku vody ze sprinklerů), zpětně vystoupeni vody z kanalizace, kouř, aerodynamicky třesk, výbuch sopky
 • odcizeni — krádež, loupež
 • vandalismus

Doplňkové pojištění majetku

 • přerušeni provozu (živelní, strojní, elektronické, přerušeni dodávek medii /voda, plyn/ , z důvodu majetkové škody /dodavatel, odběratel/ )

Specifické pojištění majetku

 • pojištěni elektroniky
 • pojištěni strojů
 • pojištěni skel

Podrobnosti viz. „Přerušení provozu“